неділя, 23 серпня 2015 р.

Movie Inspiration: серіал Чужоземка [Outlander TV]

Я обожнюю Шотландію. Звуки волинки викликають в мене негайне бажання витанцьовувати, якщо не флінг, то якусь запальну джигу. Моє серце починає шалено стукотіти, коли я бачу одяг з тартану, особливо кілти. Улюблена сукня - теж "шотландська клітинка". Я знаю, що означає "Alba gu brath!" і балдію від "aye" замість "yes". Про любов до елю згадувати не буду) Краше розповім вам про серіал, який мені, фанату Хайлендсу, шалено припав до душі і дозволив сповна зануритись в атмоферу давньої Шотландії та життя горян - Чужоземка.

I adore Scotland. The sounds of bagpipe make me feel an immediate wish to dance - if not fling, than some incendiary jig. My heart starts beating fast, when I see tartan clothing, especially kilts. My fav dress has also a Scottish pattern. I know, what "Alba gu brath!" means and I absolutely lose my mind from hearing "aye" instead of "yes". I'd better not mention my love for ale) I'll better tell you about TV series I, the fan og Highlands, fell in love with. And it let me to dive deeply into an old Scotland atmosphere and the life of highlanders. The Outlander.

Цей серіал знято за одноіменним романом Діани Геблдон. Точніше - за першою книгою з довжелезного циклу про пригоди Клер, головної героїні її саги. Я саме взялась за читання цього циклу і обов'язково поділюся враженнями потім. А поки що - розглянемо сам серіал! Він почав виходити минулого року у серпні і перший сезон закінчився в травні. Зараз йдуть знайомки другого.

This TV-series is based on Diane Gabaldon's Outlander novel series. Actually - on the first book of the long cycle about adventures of Claire, the saga protagonist. I've just started reading this cycle and I'll definitely tell my impressions later. An for now - lets' look closer to the TV-series! It started airing last August and ended in May. The second season is filming right now.


А тепер про події! Уявіть собі, що ви - війський лікар, щойно завершилась Друга світова, ви 5 років не бачили свого чоловіка і треба тепер якось наладити контакт з ним. Що робити? Правильно! Влаштувати собі новий медовий місяць. А що Френк, чоловік головної героїні (Клер Рендалл) - історик, який досліджує свій родовід, то медовий місяць вони вирішили влаштувати в Шотландії, де служив один з Френкових предків. А Шотландія - це... ну ви розумієте) Казка! Але не світла і романтична, а така давня, сповнена містики, магії, сплетіння сил природи і людських забобонів... І от в цьому містичному місці наша Клер якось стає свідоком танцю сучасних друїдів на Крег-на-Дун - місцевому хенджі. А наступного разу під час візиту цього місця вона чує дивний шум від каменів хенджу, торкається до них і...

And now about events! Imagine, that you're a military doctor, the WWII had just ended, you haven't seen your husband for 5 years and now you have to reconnect with him again somehow. What should you do? Right! Organize yourself a new honeymoon. And because Frank, heroine's (Claire Randall) husband is historian, who explores his ancestry, they've decided to spend honeymoon in Scotland, where one of the Frank's ancestors used to work. And Scotland is... well, you know) It's a fairy tale! But not light and romantic, but such an ancient, filled with mystic, magic, connection of nature powers and people's prejudices... And so in such a mystic place Claire happens to witness the dance of modern druids in Craigh na Dun - local henge. And next time during the visit to this place she hears some strange noise from the stones of henge, touches them and...


Аааа! Що це за постріли? Що це за погоня? Що це за болота? Що це за... рік? З 1945 Клер кидає аж в далекий 1743, де вона одразу ж опиняється в центрі сутичци між англійськими солдатами і шотландськими горянами, зустрічає предка свого Френка, котрий попри те, що має обличчя чоловіка, виявляється рідкісним садистом і сволотою, а тоді потрапляє прямо в полон до шотландців. Ну як в полон - вони її власне від англійців рятують. Але саксонці (по вимові чутно)) несолодко в компанії шотландських легінів у кілтах, котрі проклятих англійців тільки в сьомому колі пекла й бачили б. А Клер ще і у білому літньому платтячку фасону 1945) Ну ви зрозуміли. Втім, вона швидко проявляє себе як лікар, вправляючи руку пораненому, але від цього не менш рудому і харизматичному Джеймі. Потім Клер ще й попереджає про можливу засаду, згадуючи розповіді чоловіка про давні часи і все, що тут відбувалось. І за таких захопливих умов шотландці з клану МакКензі доправляють її до себе в замок Леох і вирішують, що вона - англійська чи може французька шпигунка. Отож - ходу їй звідти не буде. Буде у нас лікарем)


Aaaa! What are these shots? What is this chase? What are these muds? What is this... year? From 1945 Claire was thrown to the ancient 1743, where she happens to get right into a clash of English soldiers and Scotland highlanders, meet the ancestor of her Frank, who despite his familiar face happens to be extremely sadistic bastard, and then she gets captured by a Scotts. Well, not really captured - actually they save her from the English. But Saxon (her pronunciations shows it all) can't feel well in a company of Scottish lads in a kilts, who would like to see English bastards in a seventh circle of hell. And also Claire wears a whire summer dress of 1945 design. So you get it. But she actually fast approves herself as a skilled doctor, сuring a dislocation of arm of injured, but not less ginger and charismatic Jamie. Later Claire also warnes everybody about a possbile ambush, recalling her husband's stories about ancient times and everything, what had happend here. And along with such an exciting conditions Scotts of clan MacKenzie guide her to their castle Leoch and decide, that she must be an Enclish or French spy. So there's no way out for her. Will be our healer)


І хочеться Клер чи ні, а доводиться звикати до таких буднів. До корсетів і довгих сукенок, до нахабних шотландців і їхнього ставлення до жінок в ті часи, до постійних підозр і вигуків "сасенах" - "саксонка" у неї за спиною, до дивних вірувань, відсутності застільних манер і безлічі інших деталей, котрі овіяні романтикою в книгах про давнину, але далеко не такі романтичні, коли бачиш їх на власні очі.

And without Claire's wish, she has to get used to such everyday life. To corsets and long dresses, to impudent Scotts and their behavior with the women in that times, to constant suspicions and shouts "Sassenach" - "English" behind her back, to a strang belives, absence of any maners during a meal and a loads of other details, which are surrounded by a romantic mist in a books about ancience, but not all of them are a bit romantic, if you see them with your own eyes.


До речі, про романтику. Вона тут є) Попри постійне бажання Клер втекти, потрапити до Крег-на-Дун і бажано в 1945 до чоловіка, не можна заперечити те, що між нею і Джеймі виникає симпатія. Джеймі Фрейзер - це окремий кадр) Високий, рудий, запальний племінник лерда МакКензі. А також втікач від англійського "правосуддя", а також наслідник замку Лалліброх. А також - цілком раптово! - новий чоловік Клер. Не буду вам переповідати всі сюжетні перипетії, адже були там і гучні свята, і криваві полювання, інтриги якобітів, і звинувачення у відьмацтві, і подорож живописною землею клану для збоку податків. Але загалом в один момент, щоб врятувати Клер від англійців не було іншого варіанту, ніж зробити її непідвладною їм... тобто - шотландкою. Тобто заміжньою за шотландцем, а ще краще за Фрейзером) І молодий Джеймі через низку меркантильних і не дуже причин його родичів на цю роль підходив якнайкраще. І знаєте, що? Я вважаю, що вийшло це круто) Бо він - саме той типаж, який поєднує трохи юної наївності з цілком дорослою практичністю і от тут ти розумієш, що це от та сама "кам'яна стіна", за якою, як кажуть, має бути так класно. І в ті моменти, коли Джеймі рятує Клер від різних небезпек, серце просто тенькає і хочеться усміхатись від вуха до вуха. Давно мене так ніщо не торкало) Ну а те що він на 4 роки молодший за героїню, а їхні словесні "перестрілки" треба розібрати на цитати і реготати до сліз - це вже деталі. І те, як розвивається їхня романтична лінія - попри непорозуміння, зіткнення характерів і особливості виховання у XVIII і XX століттях - за цим дуже приємно спостерігати. Розумієш, що любов, котра виростає з цього всього, не просто факт і все, а отримане дорогою ціною і тому таке особливе. Кеітріона Белфі (Клер) і Сем Х'юен (Джеймі) бездоганно впоралися зі своїми ролями.


By the way, about romance. It exist here) Despite the constant wish of Claire to run away, get to Craigh na Dun and preferably back to 1945 to her husbant, it can't be denied, that there grows a sympathy between her and Jamie. Jamie Fraiser is a special kind of character)) High, ginger, fiery laird MacKenzie's nephew. And also refugee from English "justice", and the castle Lallybroch heir. And - absolutely unexpected! - Claire's new husband. I'm not going to retell you all the story points, because there were a great feasts, a bloody huntings, jacobites inriques, witchcraft accusation, rent-collecting journey through the breathtaking clan's lands. But overall at one moment there were no other choise to save Claire from English, than make her not under their powers... in other words - make her Scott. In other words - married with Scott, and better with Fraiser. And young Jamie suits here the best, because of some kind of mercantile and not merchantile reasons of his relatives. And you know, what? I think, it came out really cool) Because he is exactly that type, who connects in himself a little bit of young naivety with typical adult practicality and here you simply understand he's exactly that "stone wall", which is very cool to stay after, as everybody say. And at the moments, when Jamie saves Claire from the different dangers, my heart flutters and I want to smile widely. It's been a while since something touched me that much. And the thing, that he is 4 years younger, than Claire, and their disputes should be parted for a citates to laugh until you cry - it's just a details. And it's very pleasant to watch their romantic relationships develope -  despite misunderstandings, clush of characters and features of education in XVIII and XX centuries. You can get, that love, which grows from this all, is not just a fact, it's something gained with a big price and that's why so special. Caitrione Balfe and Sam Heughan played their roles perfect.


...От дійшла до романтики і затягнула свою оповідь) Загалом - Чужоземка мій фаворит серед серіалів цього і минулого року. Тут прекрасна музика, котра доповнює не менш прекрасні краєвиди. Тут божественний шотландський акцент і багато чоловіків в кілтах)) Тут достатньо реалізму і нема казкового, окрім подорожі в часі. І це круто!

...And so I reached romance and forgot to finish my post) Overall - Outlandes is my fav TV-series of this and last year. There's a beautiful music, which accompany not less beautiful views. There's a divine Scottish accent and a lot of men in kilts)) There's a lot of realism and nothing fairy tale, just a time-tavelling. And that's cool!

А ви дивились Чужоземку?
Have you seen The Outlander?

26 коментарів:

 1. Great post:) kisses

  http://denimakeup95.blogspot.it/

  ВідповістиВидалити
 2. Hello from Spain: I really like. It is very interesting. Keep in touch.

  ВідповістиВидалити
 3. I don't know it but it sounds as if I would be able to like it :)

  ВідповістиВидалити
 4. I wanna see this movie :)
  http://retromaggie.blogspot.pt/

  ВідповістиВидалити
 5. Класс! Хочу посмотреть! Ната, спасибо за рецензию)))

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Рада, що зацікавила))
   Я просто обожню цю серію книг і серіал теж)

   Видалити
 6. Пішла погуглю) Я теж обожнюю Щотландію і все що з нею пов"язано)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ооо! Сподіваюсь, сподобається)) там перша серія трішки меланхолійна, але далі починаються веселощі))

   Видалити
 7. судя по картинкам красивый интересный сериал!
  спасибо что поделилась

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Серіал чудо просто) А його краса - це окрема історія)

   Видалити
 8. I haven't seen it but sounds interesting and I'll check it out:)

  ВідповістиВидалити
 9. Класний пост))) Обожнюю серіал, книги, просто все)))

  ВідповістиВидалити